Zajęcia i wykłady

 1. LEKCJE DLA SZKÓŁ (na żywo i on-line) z zakresu podstawy programowej w dziedzinie:
  • historii od pradziejów do współczesności,
  • języka polskiego,
  • ekologii,
  • retoryki, w tym podstaw logicznego myślenia, konstruowania wypowiedzi podstawy logiki i erystyki (1-2 godz. lekcyjne), rozwijania umiejętności kształtowania oglądu sytuacji w oparciu o syntezę posiadanej wiedzy, w tym budowanie map myśli (1 godz. lekcyjna), warsztaty umiejętności weryfikowania informacji (3 godz. lekcyjne),
  • makroekonomii, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

  Cykl wykładów „Białe plamy historii Polski”:

  • „Czy i na ile wierzenia słowiańskie były formą kultu sił przyrody ?” – w oparciu o badania porównawcze (1 godz. lekcyjna);
  • „Pochodzenie Słowian” – w oparciu o aktualny stan badań naukowych z zakresu
   archeogenetyki, etnologii, językoznawstwa, archeologii i religioznawstwa ( 1 godz. lekcyjna);
  • „”Bogactwo” cywilizacji zachodniej i „ubóstwo” Słowian w dobie wczesnego średniowiecza” – w oparciu o kroniki historyczne omawianego okresu i zabytki archeologiczne oraz badania populacyjne od czasów Karolingów po Ottonów (1 godz. lekcyjna);
  • „Życie w otoczeniu dawnych obrzędów słowiańskich” – opowieść i dyskusja o pozostałości
   rytuałów słowiańskich w obchodzonych przez nas tradycjach świątecznych i codziennych.
   (2 godz. lekcyjne);
  • „Czarownice i Magowie. Rzecz o kapłankach i kapłanach doby przedchrześcijańskiej i ich pozostałościach w obrzędowości słowiańskiej kultury ludowej”. (1 godz. lekcyjna);
  • „Kultura sarmatyzmu w I Rzeczpospolitej – oryginalność i znaczenie z perspektywy porównania do ówczesnych państw europejskich” (1 godz lekcyjna);
  • „Wiec słowiański, czyli demokracja bezpośrednia” – w nawiązaniu do filozofii i etyki Słowian, w oparciu o źródła historyczne i kulturę ludową (godz. lekcyjna);
  • „Kontrreformacja jako przyczyna politycznego, kulturowego i społecznego upadku i Rzeczpospolitej” (1 godz.);
  • Husyci a polska polityka zagraniczna w XV wieku – niewykorzystana szansa przymierza z Czechami” (1 godz. lekcyjna).
 2. ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
  Wykłady historyczne i etnologiczne:

  • „Wierzenia i praktyki religijne Słowian oraz ludów indoeuropejskich w analogii do
   szamanizmu azjatyckiego”;
  • „Przedchrześcijańskie bóstwa słowiańskie”;
  • „Żywioły i siły przyrody w religiach ludów indoeuropejskich”;
  • „Mit – baśń – legenda – bajka – transformacja mądrości kultur tradycyjnych”;
  • „Rośliny w podaniach, mitach i legendach”. Symbolika i występowanie poszczególnych roślin w mitologii słowiańskiej oraz zastosowanie ich w medycynie ludowej;
  • Życie we wspólnocie – kultury archaiczne i tradycyjne, a kultura ponowoczesna”;
  • „Koncepcja walki dobra ze złem w odniesieniu do poglądu dualizmu antagonistycznego (kultura zachodnia) oraz dualizmu komplementarnego (kultury archaiczne i azjatyckie) w kontekście życia ponad podziałami;

  Warsztaty w oparciu o autorskie scenariusze :

  • Warsztat łucznictwa tradycyjnego – podczas warsztatu uczestnicy uczą się strzelać z łuku historycznego i poznają nieznane fakty dotyczące rytualnego wykorzystania łuku i strzały;
  • „Moja rodzina, korzenie i drzewo genealogiczne” – rekonstrukcja własnych korzeni;
  • Warsztat terenowy – bioregionalizm czyli odtwarzanie i podtrzymywanie poczucia więzi i tożsamości z historią, przyrodą i kulturą regionu”.

  Wykłady dotyczące regionu Sudetów:

  • „Góry Olbrzymów – Karkonosz i Flins” – dotyczy słowiańskich miejsc kultowych oraz wierzeń na Śląsku w epoce wczesnego średniowiecza;
  • „Sudety. Od epoki kultury łużyckiej do średniowiecza” – dotyczy przemian historyczno-kulturowych, które zachodziły na terenie Sudetów i odsłania tajemnice tego wyjątkowego regionu Polski.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
biuro@prazrodla.pl
zadenqba@wp.pl
bądź dzwonić na numer:
kom. 787061567